Sashegy Polgárőr Egyesület
Sashegy Polgárőr Egyesület
 
Honlaptérkép | Beállítás kezdőlapnak | Hozzáadás a kedvencekhez |  A nap 24 órájában hívható telefonszámunk: 06 30 529 9273


Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.

Weöres Sándor

Sashegy Polgárőr Egyesület

Klimstein László
Elnök

A Sashegy Polgárőr Egyesületről

 

A Sashegy Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött és működő társadalmi szervezet. Egyesületünk 1998-ban alakult, a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytatunk, szervezetünk pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadhatjuk el, és politikai pártokat nem is támogatunk.

Tagjai vagyunk az Országos és Budapesti Polgárőr Szövetségnek.

Polgárőreink az 1999.évi CXX. törvény 6.§./1/ pontja alapján közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. Egyesületünk taglétszáma jelenleg: 45 fő.

Egyesületünk non-profit szervezet, így napi működését, technikai és egyéb felszereléseink biztosítását, önkormányzati,- alapítványi és a  céljainkat segítő szponzori  támogatásokból, pályázatokon elnyert  díjakból  biztosítja.

Fő támogatónk: Újbuda Önkormányzata és az általa alapított XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány.

Újbuda, mindannyiunk lakóhelye, munkahelye és bizonyos részei, pihenésünket biztosítják. A kerület közbiztonságát, rendjét  tisztaságát megtartani vagy fokozni közös feladat. Ennek érdekében dolgozunk szabadidőnkben, társadalmi munkában.

Egyesületünk célja és feladata:

 • Bűncselekmények megelőzése.
 • Bűnmegelőzési információk közvetítése.
 • Bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása.
 • Bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem erősítése.
 • Rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése.
 • Közrend és közbiztonság erősítése.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, drogmegelőzési program népszerűsítése.
 • Áldozatvédelem.
 • Környezetvédelem.
 • A lakosság társadalmi, önvédelmi törekvéseinek előmozdítása, biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
 • A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint  Újbuda  önkormányzatával kapcsolatos   feladatok   végrehajtásának  elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése;
 • Nemzetközi bűnmegelőzési tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása,  népszerűsítése.

Egyesületünk célkitűzéseit az alábbiakban felsoroltak szerint valósítja meg:

 • Bűncselekményeket elősegítő körülményekről tájékoztatjuk az érintetteket, a rendőri szerveket  és más intézkedésre jogosult szerveket.
 • Jelzéseket adunk az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságoknak a gyermek,- és fiatalkorúakat veszélyeztető magatartásokról, körülményekről, a megfelelő megelőző intézkedések megtétele érdekében.
 • A bűnügyileg fertőzöttebb területeken, a veszélyeztetett  személyek körében az ingó és ingatlan javak védelmére fokozott járőrszolgálatot szervezünk.
 • A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadjuk az illetékes hatóságoknak.
 • A bűnmegelőzés érdekében a helyi média segítségével felhívjuk a figyelmet, valamint, propaganda tevékenységet is folytatunk.
 • Rendszámfelismerő rendszer üzemeltetésével, körözött gépkocsik felderítését végezzük.
 • Folyamatosan jelen vagyunk Újbuda közterületein.
 • Rendezvények részleges, vagy teljes biztosítását végezzük.
 • Együttműködünk a XI. kerületi Rendőrkapitánysággal.
 • Részt veszünk az OPSZ és BPSZ munkájában.

A bűnmegelőzés, a közbiztonság megteremtésének alapja.

 • Bűnalkalmak csökkentése.
  (Csökkenjen a lakosság-közeli bűncselekmények és kiemelt szabálysértések száma.)
 • A lebukás veszélyének növelése.
  (Az alkalom nagyon sokszor szüli a tolvajt, az alkalmat viszont a tolvaj keresi. Ezért  fontos  az állandó polgárőr jelenlét.)
 • Az élet- a testi épség- és a vagyonvédelmi tudatformálás.
  (Javuljon a közlekedés biztonsága, legyen elfogadható a közterületek rendje,csökkenjen az áldozattá-válás veszélye.)
 • A helytelen sértetti magatartásformák feltárása és azok lehetőség szerinti  korrigálása.
  (Ideértve a közlekedés, és a köztisztaság fogalmát is.)
 • A sértetté válás megelőzése témakörében sokkal több felvilágosításra van szükség a gyerekek, a nők, az egyedülállók, a hajléktalanok körében arról, hogy hogyan  vigyázhatnak jobban saját magukra. Ott féljenek, ahol indokolt és hatékonyabban védekezzenek.

A fokozott rendőri jelenlét növeli a polgárok biztonságérzetét, továbbá a bűn-és baleseti alkalmak hatékony csökkenését idézi elő, ha a közterületeken minél több egyenruhás rendőr teljesít szolgálatot. Sajnos, a közterületeken kevesebb rendőr tud szolgálatot teljesíteni a fennálló létszámhiány miatt, mint amennyi szükséges lenne, ezért nagyon fontos Újbudán is, a kerületi polgárőrség aktív jelenléte.

A Sashegy Polgárőr Egyesület fő feladata alapvetően a bűnmegelőzés, és főleg a közterületi, illetve a közterületről elkövethető bűncselekmények megelőzése. Célunk, hogy az optimálishoz közelítsen a közbiztonsági helyzet, vagyis a lehető legkevesebb – főleg lakosság közeli – bűncselekmény, és kiemelt szabálysértés történjen, s ezzel egy-időben növekedjen a felderített ügyek száma, csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjék a lakosság biztonságérzete. (Különös tekintettel a közbiztonsági és közlekedési szempontból veszélyezettekre /Pl. fiatalok, időskorúak, kerékpárosok).

A leghatékonyabb eszköz a bűncselekmények megelőzése ér­de­kében az, hogy polgárőreink nagy számban, figyelő - jelző szolgálatot látnak el. Ennek célja, hogy a lakókörnyezetekben, a lakóházak, lakások, egyes közintézmények (pl.: polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák, stb.), közterületek (pl. parkok, nagyobb terek, játszóterek, gépjárműparkolók, bevásárlóközpontok, stb.), betöréstől, lopástól, rongálástól, egyéb káreseménytől való megóvása.

Többek között: ismeretlen személyek mozgásának figyelemmel kísérése; a gyermekek biztonságára veszélyt jelentő (pl.: kábítószert forgalmazó, beteges hajlamú) személyek távoltartása; a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő cselekmények (pl.: közlekedési jelző táblák eltulajdonítása, nehezen áttekinthető vagy célszerűtlen forgalmi rend, nem észlelhető burkolati jelek, sorozatosan súlyos szabálysértést elkövető járművek, stb.) felfedése; illegális szemétlerakó helyek felderítése, kialakítóinak kilétének megállapítása;

Ez megvalósítható az érintett létesítményeknek, azok környezetének folyamatos, vagy kisebb megszakításokkal történő figyelésével, nemkívánatos jelenségek észlelése esetén az intézkedésre jogosult szervek azonnali értesítésével.

Mindezek következtében, emelkedhet a felderített bűncselekmények száma, javulhat a „köz” biztonsága, vagyis az állampolgárok mindenkori közbiztonság-érzete. (A lakosság szubjektív biztonságérzete.)

Ezeken kívül, de ugyanakkor, mindezekkel együtt, a helyi bűnmegelőzési stratégia fontos pillére az önkormányzat. A közbiztonság javításában kitüntetett szerepe a rendőrségnek van. A már megvalósult konkrét bűncselekményekről szerzett tapasztalataikat el kell juttatniuk az érintettekhez. Ezek a tapasztalatok akkor hasznosulnak a bűnmegelőzésben, ha a bűnözésről szerzett ismereteiket mind szélesebb körben megosztják az áldozattá válást megelőzni képes állami, civil és szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Mindezen célok elérése érdekében, a közterület-felügyelők, vagyonőrök, a kisebbségi önkormányzatok, a pedagógusok, a házi- és szakorvosok, a gyermekvédelem szakemberei, a szociális szakemberek, a családsegítők, a szociális és egészségügyi ellátó rendszerben dolgozók, az alkohol- és drogmegelőzésben és kezelésben résztvevők az alulról építkező bűnmegelőzés legfontosabb szereplőivel együtt végezzük munkánkat.

Munkánk hatékonyságában fontos szerepet játszik, hogy a sajtóval jó, kiegyensúlyozott  kapcsolatot alakítottunk ki. A felmérések azt bizonyítják, hogy a hozzáférési lehetőséggel rendelkezők jelentős hányada nézi a helyi televíziók adásait (Újbuda Tv), böngészi a kerület web oldalát (www.ujbuda.hu) és a település minden lakójához eljut a 82 000 példányban megjelenő önkormányzati újság is (Újbuda újság). Mindent elkövettünk eddig is és ez után is megtesszük, hogy minden lehetséges és törvényes eszközt igénybe veszünk, a lakosság információval való ellátásához. Az önkormányzat is, e három sajtóorgánumán keresztül tudja eljuttatni lényeges információit, bűnmegelőzési tanácsait a kerület polgáraihoz, hiszen, az információkat nem elég összegyűjteni, feldolgozni, azoknak el kell jutniuk a megfelelő célcsoportokhoz. Időről időre tájékoztatást ad a kerület rendőrkapitánya is és a Sashegy Polgárőr Egyesület is kap megjelenési lehetőséget e fórumokon. Egyesületünk a kerület rendezvényein is megjelenik, a rend biztosítása és a lakossággal lévő mind közelebbi kapcsolatfelvétel céljából.

Honlapunk létrehozásának egyik legfontosabb célja, a lakossággal történő kommunikáció erősítése és információval való ellátása.

Kívánjuk, hogy megelőző tevékenységünk eredményeképpen, egyre kevesebb alkalommal legyen szüksége a lakosságnak polgárőreink segítségére!!!

Ezen és ezért dolgozunk.

Klimstein László
Elnök
Sashegy Polgárőr Egyesület

 
 
 
 
|   Főoldal  |   Polgárőrség  |   Sashegy Polgárőr Egyesületről  |   Alapszabály  |   Hírek  |   Hasznos információk  |   Dokumentumtár  |   Kapcsolat  |